Klima blir villere og våtere, og stadig oftere opplever vi voldsomme skybrudd i våre byer og tettsteder.

Samtidig må svevestøv og klimagassutslippene reduseres, biomangfoldet styrkes, og byrommene bli enda triveligere!

Med ecodrain er ikke bærekraft bare et mål, men et middel til bedre egen- og samfunnsøkonomi!

Se hvordan ecodrain fungerer!

Vannskader som følge av styrtregn i tettbygdestrøk har de siste 10 årene kostet anslagsvis 30 mrd. kroner – og trenden er økende! Flate tak er en nesten ubenyttet ressurs som, med relativt enkle midler, kan redusere disse problemene vesentlig.

Rooftop sine løsninger bygger på ideen om at vi må bruke naturens egne virkemidler for å løse utfordringene dette medfører.

Grønne byer er viktig. Flere grønne soner og kortere avstander mellom de, styrker biomangfold, bidrar til renere luft, og reduksjon av støy. Vi skal bidra til å bringe naturen til byen.

Hvert vannoppsamlings-reservoar er 120 cm x 80 cm. Illustrasjonen viser prinsipp og funksjonalitet i ecodrain-systemet, selv om proporsjonene er feil.

Vannoppsamling

Eiendommer i urbane strøk må delta i dugnaden for å samle opp og fordrøye avrenningen av regn, slik at oversvømmelser unngås!

Regnvannet samles i oppsamlingsreservoarer på tak. Reservoarene kobles enkelt sammen til det antall som er nødvendig for å innfri eiendommens krav til vannoppsamling.

Grønne tak

Gjenbruk flomregn som gjødning til grønne tak og fasader – og bidra med positive effekter til miljø, helse, og økonomi!

Kombiner vannoppsamlingen med reelle dyrke-kasser, enten til mat-auk eller bare for miljøet og våre små, flyvende venners skyld.

En lønnsom trippel-effekt!

Kombiner vannoppsamlingen med dyrking, og skjerm det med solenergi-paneler.

-Et bærekraftig kinderegg!

Grønne fasader

Fra oppsamlingskassene på taket kan vannet ledes over i akveduktsystemet på fasaden. Her fordeles vannet og nyttiggjøres til opptak i plantekassene. Løsningen sikrer god vanntilgang og skaper gode forhold for frodig plantevekst.

Et grønnere bymiljø

Grønne tak og fasader bidrar til mye mer enn estetikk. Jo kortere avstand det er mellom de grønne sonene - enten det er parker, enger eller grønne tak og fasader - jo større biomangfold.

Utnyttelse av vann

Restvann som ikke tas opp i vegetasjon/vekstmedium kan renses og gå til oppsamling i cisterne på bakkenivå. Vannet fra cisternen kan nyttes til nesten alt, bortsett fra drikkevann. – La oss spare på verdifullt drikkevann, og ikke anvende det til vasking eller vanning av plantene i bakgården!

© 2022 Rooftop AS
icons8.com